Bezpečnost potravin

Existuje skutečně spojení mezi potravinářskými aditivy a hyperaktivitou dětí?

Vydáno: 21. 3. 2008
Autor:

EFSA posoudil nález britské studie o vlivu vybraných potravinářských aditiv na hyperaktivitu dětí.

Experti dohlížející nad bezpečností potravin v EU dokončili posouzení studie, která byla provedena na Southampton University ve Velké Británii a zabývala se účinky dvou různých směsí potravinářských barviv a konzervačního prostředku benzoanu sodného na chování dětí. Výsledky uvedené studie byly publikovány v roce 2007, přičemž výzkumníci ve studii došli k závěru, že existuje spojení mezi zkoumanými směsmi barviv a benzoanu sodného a hyperaktivitou dětí.
Skupina expertů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) společně s experty na chování dětí, dětskou psychiatrii, alergii a statistiku došla k závěru, že studie provedená ve Velké Británii poskytla jen slabý důkaz o tom, že testované směsi mohou mít malý vliv na aktivitu a pozornost některých dětí. Pozorované účinky ve studii však nebyly pro dvě věkové skupiny dětí a pro dvě směsi použité ve studii konzistentní.
Posouzením celkové váhy důkazu a s přihlédnutím ke značné nejistotě (nedostatečná konzistence nálezů, relativní slabost účinku, chybějící informace o klinickém významu pozorovaných změn chování) došel panel expertů EFSA k závěru, že nálezy v britské studii nelze použít jako základ pro změnu akceptovatelného denního příjmu (ADI) příslušných barviv nebo benzoanu sodného.
K nedostatkům britské studie patří to, že nelze přesně určit, která aditiva v použitých směsích jsou odpovědná za pozorované účinky u dětí a dále, že nebyla testována jednotlivá aditiva.
Ačkoliv nálezy ze studie se týkají specifických jedinců vykazujících citlivost vůči potravinářským aditivům obecně nebo zejména k potravinářským barvivům, není v současné době možné posoudit, jak takováto citlivost může být rozšířená v obecné populaci. Panel expertů EFSA, kterému pomáhali experti na chování dětí, bral do úvahy, že váha účinků na chování dětí byla nejasná, neboť nebylo známo, zda zjištěné malé změny pozornosti a aktivity by rušily práci dětí ve škole nebo jiné jejich duševní činnosti.
Z přehledů spotřeby cukrovinek a nealkoholických nápojů v letech 2002–2005 se zjistilo, že barviva se v těchto výrobcích používají často. V nealkoholických nápojích je také často obsažen benzoan sodný. Na základě tohoto panel expertů pro aditiva (EFSA-AFC) došel k závěru, že děti, které konzumují jasně zbarvené cukrovinky a nealko-nápoje mohou dosáhnout u některých aditiv testovaných ve studii takových příjmů, které jsou podobné dennímu množství udávanému ve studii.
Panel expertů EFSA se zabýval rovněž posouzením předcházejících studií ze 70. let minulého století zabývajících se vlivy potravinářských aditiv na chování dětí a připustil, že studie provedená na Southampton University je dosud největší studií provedenou k předpokládanému spojení mezi potravinářskými aditivy a hyperaktivitou u obecné populace. Panel konstatoval, že ve většině předcházejících studií se používaly hyperaktivní děti a ty nebyly reprezentanty obecné populace.
Panel AFC v současné době nově posuzuje bezpečnost všech potravinářských barviv schválených v EU a to případ od případu. Do tohoto prověřování jsou zahrnuta i ta barviva, která byla použita v britské studii. Očekává se, že stanoviska k některým barvivům, která budí obavy, např. Allura Red, budou schválena do konce roku 2008.
Úplný test stanoviska EFSA ke studii provedené na Southampton University je k dispozici zde.
 
Zdroj: EFSA