Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek EU znovu jedná o pěstování GM kukuřice do kategorie

Geneticky modifikované potraviny a krmiva > Geneticky modifikované potraviny a krmiva
Aktuality > Aktuality

EU znovu jedná o pěstování GM kukuřice

Vydáno: 20.10.2016
Tisk článku
Autor: BIOTRIN
Informace organizace BIOTRIN ze dne 19. 10. 2016.

Evropská komise (dále „EK“) se po několika letech vrací k jednání o pěstování geneticky modifikovaných (dále „GM“) plodin. Většinu podaných žádostí mezitím firmy stáhly, ve schvalovacím procesu zůstalo pouze několik typů GM kukuřice.

Především jde o prodloužení povolení pro pěstování GM kukuřice MON810, odolné vůči zavíječi kukuřičnému, která byla schválena pro uvedení na trh již v roce 1998. V zájmu hladšího průběhu schvalování rozdělila firma Monsanto žádost o obnovu povolení na dvě: produkty z MON810 a komerční pěstování. Povolení zpracování této GM kukuřice na potraviny a krmiva pravděpodobně bude vydáno v dohledné době; jak to dopadne s pěstováním, je těžké předvídat.

Dalšími dvěma modifikacemi kukuřice, o kterých se jedná již mnoho let, jsou Bt11 a 1507. Obě modifikace obsahují gen cry, díky němuž jsou stejně jako MON810 odolné vůči poškození housenkami zavíječe kukuřičného a dalších škůdců řádu Lepidoptera. Produkovaný Bt toxin selektivně zabíjí housenky motýlů, může tedy působit i na necílové druhy. Do kukuřice byl vložen také selekční gen pat pro odolnost k herbicidům s účinnou látkou glufosinát. Tato vlastnost však nebude při pěstování využita, neboť glufosinát již není v EU povolen k plošné aplikaci na tuto plodinu.

O návrhu povolení uvedených kukuřic již několikrát hlasovaly členské státy EU, ale nikdy nedospěly k rozhodnutí. Poté se čekalo, až vstoupí v platnost nová evropská směrnice o možnosti národních zákazů pěstování. V souvislosti s vystoupením Velké Británie z EU nyní existuje možnost, že návrhy povolení budou zamítnuty, protože Británie vždy zastávala ke GM plodinám liberální stanovisko, zatímco mnoho jiných evropských států je jejich zatvrzelými odpůrci. I kdyby nakonec byla povolení pro pěstování vydána, nebudou se vztahovat na území 19 států, které v r. 2015 využily možnosti uplatnit národní zákazy.

Evropský parlament (dále „EP“) již významnou většinou hlasů přijal řadu usnesení, kterými odmítá uvedení GM plodin na trh jak pro pěstování, tak i pro zpracování, a vyzývá EK ke stažení návrhů povolení. V tiskovém prohlášení odůvodňuje EP svůj postoj mimo jiné i rozvojem ekologického zemědělství a cílem mnoha regionů mít zemědělství bez GMO. Usnesení EP však nejsou pro EK závazná.


Zdroje:

Tiskové prohlášení EP:
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20161005IPR45827/meps-oppose-eu-commission-plans-to-authorise-five-gmos

Usnesení EP ke kukuřici Bt11:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0386

Usnesení EP ke kukuřici 1507:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0387+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN

Usnesení EP ke kukuřici MON810:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0388+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN


Převzato z: BIOTRIN


Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018