Bezpečnost potravin

EFSA zve k účasti na svém tendru

Vydáno: 30. 4. 2004
Autor:

Předmětem prvního tendru EFSA "Tendr NoEFSA/zoon/tender/01/2004" je poskytovaní vědecké a technické asistence při sběru, zpracování a kompilaci údajů o zdrojích zoonóz, zoonotických agens a antimikrobiální rezistenci a o trendech v této oblasti. Přihlášky s nabídkami do tendru lze zaslat nejpozději do 14. června, otevření obálek s nabídkami proběhne 21. června 2004.

Cílem tendru je vybrat poskytovatele vědecké a technické asistence při sběru, zpracování a kompilaci údajů týkajících se zoonóz, zoonotických agens a antimikrobiální rezistenci. To zahrnuje zejména přípravu výroční souhrnné komunitní zprávy (pod supervizí EFSA) o zdrojích zoonóz, zoonotických agens a antimikrobiální rezistence a o vývojových trendech v této oblasti.

Náplň a rozsah požadovaných prací:

 1. prozkoumání národních zpráv o zdrojích zoonóz, zoonotických agens a antimikrobiální rezistenci poskytnutých členskými státy každý rok nejpozději do konce května, sběr a vyhodnocení údajů z těchto zpráv.
 2. sběr dalších údajů poskytnutých komunitními institucemi, agenturami a členskými státy. Zejména jde o údaje z:
 3. • kontrolních a eradikačních programů o chorobách zvířat a zoonózách spolufinancovaných Společenstvím,

  • informačních sítí pro humánní přenosné choroby,

  • programů pro kontrolu potravin koordinovaných Společenstvím,

  • programů monitorujících zoonózy či zoonotická agens v potravinách a u zvířat,

  • vědeckých studií zadávaných EFSA.

 4. příprava návrhu výroční komunitní souhrnné zprávy na základě výše uvedených údajů včetně příslušných tabulek a grafů prezentujících údaje a zhodnocení a závěry vytvořené na základě těchto údajů.
 5. prozkoumání a začlenění komentářů obdržených v průběhu konzultací. Závěrečná zpráva bude předána EFSA nejpozději do 15. listopadu.
 6. asistence EFSA při pre
 7. zentaci zpráv o zoonózách na webu.

 8. archivace národních zpráv o zoonózách, dalších informací získaných od komunitních institucí, návrhů a závěrečných zpráv, obdržených komentářů a dalších relevantních dokumentů v elektronické a papírové formě.
 9. každoroční ak
 10. tualizace databáze EFSA o zoonózách.

 11. asistence při vývoji databáze o zoonózách a s ní souvisejícího internetového informačního systému.
 12. organizace a účast na 3-4 koordinačních schůzkách s EFSA ročně za účelem koordinace přípravy výroční zprávy, jejích závěrů a vývoje databáze o zoonózách.
 13. účast a příspěvky na workshopech organizovaných EFSA o sběru údajů o zoonózách pro národní kontaktní místa pro zoonózy.
 14. účast a příspěvky v expertních pracovních skupinách organizovaných EFSA k přípravě doporučení pro harmonizaci monitorování a informování o zoonózách.
 15. asistence EFSA při přípravě manuálů a formulářů pro poskytování ročních údajů o zoonózách a jiných záležitostech týkajících se monitorování zoonóz.

Další informace o tendru, zejména o kvalifikačních požadavcích, finančních podmínkách, typech možných kontraktů, parametrů pro vyhodnocení nabídek, termínu zaslání přihlášky a termínu, způsobu a průběhu vyhodnocení nabídek lze získat na adrese http://www.efsa.eu.int/opportunities/procurement/415_en.html. Tendr byl též 27. dubna 2004 zveřejněn v Official Journal of the European Communities, OJ S 82, 27.4.2004, 2004/S 82-069791.