Bezpečnost potravin

EFSA posuzoval geneticky modifikovanou řepku GT73

Vydáno: 10. 3. 2004
Autor:

Ve svém vyjádření ze dne 1. 3. 2004 EFSA konstatoval, že GM řepka olejná GT73 tolerantní k herbicidu glyfosat je bezpečná a lze ji importovat do zemí EU, zpracovávat a využívat ke krmným účelům. Vyjádření se netýká pěstování této řepky a jejího dopadu na životní prostředí.

Vědecký panel expertů pro geneticky modifikované organismy Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) byl požádán, aby posoudil, zda existují vědecké důvody, které by bránily umístění GM řepky GT73 na trh v EU. EFSA zveřejnil své stanovisko ke GM řepce olejné GT73 dne 1. 3. 2004. Panel došel k závěru, že řepka GT73 tolerantní k herbicidu glyfosat je stejně bezpečná, jako konvenční řepka. Není pravděpodobné, že jejím umístěním na trh (import, zpracování a použití do krmiv) bude mít negativní vliv na zdraví člověka nebo zvířat nebo, v souvislosti s jejím navrhovaným použitím, na životní prostředí. Důvodem modifikace je možnost pěstitelů během pěstování řepky účinněji provádět zásah proti plevelům. Posuzování GM řepky GT73 bylo prováděno s ohledem na umístění a zpracování řepky, ne s ohledem na její pěstování.

EFSA, vědecký panel pro GMO, posuzoval řepku GT73 na základě požadavku z Evropské komise. Počáteční vědecké zhodnocení bylo provedeno kompetentním úřadem v Nizozemí a následně došlo k vyhodnocování všemi členskými státy. Otázky, které vznesly některé členské státy, vedly Komisi k tomu, že další posuzování provedl EFSA.
V souvislosti s aplikací řepky GT73 zajímaly členské státy tyto body:
– pravděpodobnost rizika z alergické reakce,
– obava z reziduí pesticidů,
– objasnění údajů získaných ze studií na zvířatech (krmný pokus),
– potenciální potřeba dalších krmných pokusů.
Některé členské státy rovněž požadovaly více informací o postupu monitorování životního prostředí.

Pokud bude GM řepka GT73 schválena, půjde o její umístění na trh, zpracování a využití jako krmiva. Vedle již schváleného použití oleje z GT73 pro potravinářské účely půjde tak o další využití této GM řepky.

Více informací o jednotlivých vyjádřeních EFSA ke GMO je k dispozici na internetové stránce
www.efsa.eu.int.