Bezpečnost potravin

Dopady REACH na sektor potravin

Vydáno: 20. 5. 2007
Autor: pospisilova

Nařízení 1907/2006/ES zavádějící nový způsob zacházení s chemikáliemi, které vstupuje v platnost 1. 7. 2007, sice nezahrnuje potravinářská aditiva a aromata, ale postihne potravináře jako uživatele dalších chemických látek.

Nařízení 1907/2006/ES (o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky) zavádějící nový způsob zacházení s chemikáliemi prezentovaný názvem REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction) vstoupí v platnost 1. července 2007. Jeho základním cílem je vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, ale zároveň zajištění volného oběhu látek a zvýšení konkurenceschopnosti průmyslu. Tyto dva cíle stojí proti sobě a byly důvodem sporů při projednávání.
Výsledkem jednání je, že autorizace chemických látek se bude týkat všech látek, jejichž vyráběné nebo dovážené množství je větší než 1 t za rok /na výrobce či dovozce. Nařízením bude pokryto asi 30 000 chemických látek. Nařízení bude mít dopad i na další výrobní obory, které chemické látky užívají, včetně potravinářského průmyslu. Z působnosti nařízení jsou výslovně vyloučeny látky používané do potravin a krmiv (aditiva, aromata), ale některé z těchto látek přesto budou podléhat tomuto nařízení, pokud se používají např. v kosmetice či nátěrových hmotách. Povinností výrobce chemické látky bude, aby učinil patřičné kroky. Materiály přicházející do styku s potravinami jsou v zásadě zahrnuty do nového nařízení, avšak většinou nikoli jako výsledný materiál, ale jako složky, z nichž jsou materiály vyráběny. Navíc by měly být zahrnuty i látky, které se z materiálů záměrně uvolňují. Látky obsažené v přípravcích na ochranu rostlin a v biocidních přípravcích se považují za registrované. Jsou uvedeny definice pro látky zavedené a látky oznámené (podle směrnice 67/548/EU).
Povinnost plnit ustanovení nového nařízení má nejen každý výrobce a dovozce, ale je stanovena i povinnost pro následné uživatele („downstream user“) příslušných chemických látek, že mají vyvinout veškeré úsilí, aby zabránili nepříznivým vlivům látek na lidské zdraví a životní prostředí, zároveň mají zajistit sdělování a poskytování informací, případně i technickou pomoc, aby zamezili nebo napravili případné poškození zdraví nebo životního prostředí (tzv. „povinná péče“ z anglického „duty of care“). Spadá v to i povinnost jasně popsat a oznámit rizika, která jsou s výrobou, použitím a likvidací každé látky spojená.
Pro potravináře z toho vyplývá povinnost, starat se o bezpečnost používaných prostředků jako jsou maziva, rozpouštědla, detergenty, chladicí směsi apod. Pokud uživatel látky, ji používá ročně v množství nad 1 t, má povinnost poskytnout notifikaci Evropskému úřadu pro chemikálie (European Chemicals Agency), provést posouzení chemické bezpečnosti a zpracovat zprávu o konkrétním použití.
Ačkoli jednotlivá ustanovení nového nařízení jsou odstupňována na období 11 let, musí podniky velmi brzy začít s přípravou. Důležitým krokem je stanovit, které chemikálie jsou používány, v jakém množství a pro jaké účely.
 
Čtyři hlavní kroky REACH
Registrace
Výrobce a dovozce musí poskytnout European Chemicals Agency dokumentaci, včetně zdravotních a bezpečnostních údajů, pro všechny látky spadající pod nové nařízení.
Vyhodnocení
Příslušné úřady členských zemí budou zodpovídat za to, že dokumenty jsou v souladu s požadavky REACH, a vyhodnotí každou látku z hlediska lidského zdraví a rizika pro životní prostředí – doporučí schválení nebo zamítnutí marketingu a používání.
Schválení
Schválení se požaduje pro každé použití každé látky, která patří do skupiny nejpodezřelejších („substance of high concern“). Zvláštností je, že výrobce nebo dovozce musí prokázat, že je schopen přiměřeně ovládat rizika.
Zákazy
Pokud je zjištěno, že riziko nelze přiměřeně ovládnout, může Komise za konzultace s členským státem rozhodnout o zákazu prodeje a používání látky.
 
EU Food Law, 2007, č. 298, , s. 20-21
 
Předcházející informace: