Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA

Přidat článek Diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách do kategorie

Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Diskutovaná témata v oblasti kontaminantů v potravinách

Vydáno: 7.8.2018
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.  

Pyrrolizidinové alkaloidy v medu, čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy


Foto: Shutterstock

Pyrrolizidinové alkaloidy (PA) jsou přirozeně se vyskytující látky, u kterých byla zjištěna toxicita vůči teplokrevným živočichům (konkrétně genotoxicita a karcinogenita). Výskyt PA je vázán především na čeleď brutnákovitých a část hvězdnicovitých. Vzhledem k tomu, že jde o medonosné rostliny, může dojít k přenosu do medu. V bylinných čajích či doplňcích stravy je jejich eliminace zajištěna zákazem používat rizikové byliny pro jejich výrobu, přesto je některé bylinné směsi mohou obsahovat např. jako nežádoucí příměs.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil stanovisko týkající se vlivu přítomnosti PA v medu, čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy na zdraví lidí. Tento úřad dospěl k závěru, že existuje reálné riziko související s expozicí PA, zejména u spotřebitelů čaje a bylinných nálevů, kteří je konzumují ve velkém množství. Také konzumace doplňků stravy na bázi rostlin produkujících PA může vést k expozici způsobující akutní (krátkodobou) toxicitu. Na pracovních skupinách EK se nyní diskutují vhodná regulační opatření, včetně stanovení maximálních limitů pro různé kategorie potravin.

Maximální limit by byl souhrnný pro sumu 21 pyrrolizidinových alkaloidů:

- intermedin, intermedin-N-oxid
- lycopsamin, lycopsamin-N-oxid
- senecionin, senecionin-N-oxid
- senecivernin, senecivernin-N-oxid
- seneci(o)phyllin, seneciphyllin-N-oxid
- retrorsin, retrorsin-N-oxid
- echimidin, echimidin-N-oxid
- lasiocarpin, lasiocarpin-N-oxid
- senkirkin
- europin, europin-N-oxid
- heliotrin, heliotrin-N-oxid

Uvažované maximální limity jsou uvedeny v následující tabulce:

Potravina

návrh ML (µg/kg)

Čaj a bylinné nálevy

400 (sušina)

Čaj pro kojence a malé děti (sušená směs k přípravě nálevu)

75 (sušina)

Čaj pro kojence a malé děti (v tekuté formě)

1 µg/l

Doplňky stravy a byliny pro kulinární využití

400 (výrobek)

 

Námelové alkaloidy

Námelové alkaloidy jsou toxické látky s halucinogenními účinky produkované houbou Claviceps purpurea, která kolonizuje obilná zrna (zejména žito, ale i pšenici) za vzniku makroskopicky viditelných námelových sklerocií. Na EK je návrh snížit dosavadní ML pro sklerocia na 0,1 g/kg (doposud 0,5 g/kg); tato hodnota bude lépe odpovídat zamýšleným maximálním limitům pro námelové alkaloidy). EFSA posuzoval expozici námelovým alkaloidům, ukázalo se, že u častých konzumentů může dojít u mladších věkových kategorií k občasnému mírnému překročení hodnoty akutní a chronické expozice.

EK proto zahájila diskusi o vhodných opatřeních pro řízení rizika, kdy jedním z návrhů je stanovení maximálních limitů pro různé výrobky na bázi obilovin. (Neuvažuje se o stanovení maximálních limitů pro nezpracované obiloviny.) Maximální limit by byl pro sumu 12 námelových alkaloidů (ergometrin, ergosin, ergokornin, ergotamin, ergokristin, ergokryptin a jejich příslušné -ininové formy). Z diskuse s průmyslem vyplynulo, že původně navrhované limity nejsou pro některé celozrnné mouky dosažitelné; také je potřeba jasně definovat kategorii celozrnných výrobků. EK tedy hledá možnosti, jak by se to dalo vyřešit (např. stanovení maximálního limitu pro samostatnou kategorii celozrnných výrobků). Navržené hodnoty by byly revidovány po dvou letech. 

Potravina

návrh ML (µg/kg)

Mleté výrobky z ječmene, pšenice, špaldy, ovsa

75

Mleté výrobky ze žita

500

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti

20

 

Ochratoxin A

Ochratoxin A je mykotoxin produkovaný za určitých okolností některými plísněmi – např. Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius nebo Penicillium verrucosum. Vyznačuje se imunotoxicitou, nefrotoxicitou, teratogenitou a je pravděpodobným karcinogenem pro člověka. V poslední době bylo hlášeno několik případů nálezů vysokých hladin ochratoxinu A v některých potravinách, u kterých není stanoven maximální limit pro tento kontaminant (sušené ovoce vyjma hrozinek, sušené byliny, čaje, ořechy apod.). Některé členské státy nejprve chtějí, aby EFSA aktualizoval vědecké stanovisko (původní je z roku 2006), poté bude diskuse pokračovat. Aktuálně se bude EK zabývat stanovením maximálního limitu pro sušené fíky.


Alternariové toxiny

Alternariové toxiny patří mezi mykotoxiny a jsou produkovány houbami rodu Alternaria. Mezi nejdůležitější toxiny patří alternariol, alternariol monomethyether, kyslina tenuazonová a tentoxin. Nejvyšší dietární expozice byla zjištěna u kyseliny tenuazonové (potraviny z rajčat (protlaky, kečupy), obilné příkrmy pro děti). Pokud jde o alternariol, nejvíce pozitivních vzorků bylo u ovoce a výrobků z ovoce. Alternariol monomethylether byl nejvíce zastoupen v rostlinných olejích – slunečnicovém a olivovém a větší množství tentoxinu byla zjištěna v rajčatech a olejnatých semenech. Ačkoli není k dispozici dostatek toxikologických dat, je potřeba se zamyslet nad možným stanovením maximálních limitů u těch potravin, které obsahují větší množství alternariových toxinů a u těch potravin, které jsou konzumovány ve větším množství. Jedná se zejména o rajčatové pyré a rajčatový džus, slunečnicová semínka a ořechy, obiloviny a obilninové výrobky, obilné příkrmy pro kojence a malé děti, instantní hotové polévky (před rekonstitucí). Prozatím by se mělo jednat o stanovení směrných hodnot; po dokončení hodnocení rizika (je zapotřebí mít k dispozici více dat) bude následovat diskuse o stanovení maximálních limitů.

 
Kyselina eruková

Kyselina eruková je přirozeně se vyskytující toxickou látkou v tukové složce některých olejnatých semen z čeledi brukvovitých (hořčice, řepka olejka). V současné době je její přítomnost regulována nařízením Komise (ES) č. 1881/2006, a to maximálním limitem pro rostlinné tuky a oleje a potraviny, do kterých byly tyto oleje a tuky přidány (50 g/kg) a dále pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu (10 g/kg). Navrhované ML jsou uvedeny v následující tabulce:  

Potravina

návrh ML (g/kg)

Rostlinné tuky a oleje (s výjimkou hořčičného oleje a oleje z brutnáku a lničky)

20,0 (*)

Kojenecká a batolecí počáteční a pokračovací výživa

4,0 (*)

Hořčice jako ochucovadlo

35 (v celé hmotnosti)

(*) maximální limit se vztahuje na množství kyseliny erukové, vypočtené z celkového množství mastných kyselin v potravině


Citrinin

Citrinin patří mezi mykotoxiny a je produkován několika druhy hub rodu Penicillium, Aspergillus a Monascus. Jeho výskyt byl dokumentován v obilovinách a výrobcích z nich, fazolích, ovoci a zelenině, ovocných šťávách, bylinách a koření, olivách a sýrech. V současné době je jeho obsah regulován nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 pouze v doplňcích stravy na bázi fermentované rýže, neboť fermentace je prováděna právě jedním z rodů hub rizikových z pohledu produkce citrininu (Monascus purpureus).

Vzhledem k poznatkům z průmyslu (vhodné podmínky výroby) lze snížit maximální limit pro doplňky stravy na 100 μg/kg (z aktuálních 2000 μg/kg).


Tropanové alkaloidy

Vzhledem k hodnocení dietární expozice (EFSA) může docházet u některých skupin populace (zejména u kojenců, batolat a dětí) k překročení bezpečné hladiny atropinu a skopolaminu. Vysoké nálezy těchto dvou tropanových alkaloidů byly zjištěny v čajích a bylinných nálevech, cereálních tyčinkách a koření a v některých kukuřičných výrobcích. Z těchto důvodů bude zvažováno stanovení maximálních limitů i pro tyto kategorie. 


Akrylamid

Na konci listopadu bylo zveřejněno v úředním věstníku EU nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách, účinné bude od 11. 4. 2018.

V nejbližší době bude zveřejněna na webových stránkách Komise příručka s pokyny pro provozovatele potravinářských podniků, které se budou týkat uplatňování tohoto nařízení. Tato příručka bude přeložena do všech úředních jazyků EU. Komise rovněž plánuje uskutečnit informační kampaně jak pro spotřebitele, tak pro potravinářský průmysl.

Zároveň bude vydáno nové doporučení pro monitorování přítomnosti akrylamidu v potravinách, které nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení.

Porovnávací hodnoty stanovené nařízením Komise (EU) 2017/2158 nejsou maximálními limity!  

 

3-monochlorpropandiol a jeho estery (3-MCPDE)

3-monochloropropandiol (3-MCPD), 2-monochlorpropandiol (2-MCPD) a jejich estery mastných kyselin a glycidylestery mastných kyselin (GE) jsou látky, které vznikají při zpracování potravin, a to zejména při úpravě (rafinaci) rostlinných olejů při vysokých teplotách (cca 200 °C). 

Nejvyšší hodnoty GE, stejně jako 3-MCPD a 2-MCPD (včetně jejich esterů) byly zjištěny u palmových olejů a palmových tuků a také u dalších druhů olejů a tuků. Pro konzumenty od tří let věku jsou margaríny a pečivo hlavními zdroji expozice všech těchto látek. 

Panel CONTAM (EFSA) stanovil po přehodnocení tolerovatelný denní příjem pro 3-MCPD včetně jeho esterů s mastnými kyselinami na 2,0 µg/kg tělesné hmotnosti. Odhadovaná průměrná a vysoká expozice 3-MCPD pro dospělé nepřesahuje tolerovatelný denní příjem. Ve skupině lidí mladšího věku, zejména u kojenců, kteří konzumují výhradně kojeneckou výživu, může docházet k mírnému překročení TDI.

EK navrhuje tyto maximální limity, předpokládá se, že bude stanoveno šestiměsíční přechodné období:   

Suma volného 3-monochlorpropandiolu (3-MCPD) a 3-MCPD esterů mastných kyselin, vyjádřených jako 3-MCPD

návrh ML (µg/kg)

Rostlinné oleje a tuky umístěné na trh pro koncového zákazníka nebo jako složka v potravině s výjimkou:

- rostlinných olejů a tuků určených pro výrobu potravin pro malé děti a zpracovaných obilných příkrmů pro kojence a malé děti

2500 - 3000

 

750 - 1000

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti (v prášku)

125**

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa a potraviny pro zvláštní lékařské účely určené pro kojence a malé děti (tekutá)

15**

Rybí olej určený pro konzumaci nebo jako složka v potravině

2500

(**) tyto hodnoty budou přezkoumány za účelem jejich snížení do 3 let od účinnosti


Furan a methylfurany

EFSA vydal zprávu, která hodnotí rizika pro lidské zdraví ve vztahu k přítomnosti furanu a methylfuranů v potravinách. Furan a příbuzné sloučeniny 2- a 3-methylfurany jsou chemické kontaminanty, které vznikají přirozeně při tepelném zpracování potravin. U většiny spotřebitelů s průměrným příjmem potravin obsahujících furan je pouze nízké zdravotní riziko, avšak u spotřebitelů s vysokou expozicí je až trojnásobně překročena hodnota odpovídající nízkému zdravotnímu riziku.

Furany vznikají z různých látek, které se přirozeně vyskytují v potravinách, např. z vitamínu C, sacharidů, aminokyselin, nenasycených mastných kyselin a karotenoidů. Podmínkami tepelného zpracování lze ovlivnit množství furanu, které při tepelném zpracování vzniká.

Komise nyní hodlá začít diskutovat o možných regulačních postupech při řešení furanů a methylfuranů, včetně stanovení, které potraviny by měly být přezkoumány s ohledem na to, že postupy, které vedou ke snížení furanů, jsou v současné době velmi omezené. Aktuálně je zjišťován výskyt významných množství furanu a methylfuranů v kávě, v hotových pokrmech ve skleničce a v potravinách pro malé děti. 
 

Perchlorát

EFSA přezkoumal nové údaje o dietární expozici perchlorátem (chloristanem), přítomnost perchlorátu v potravinách je stále považováno za potenciální riziko pro zdraví. Komise zvažuje stanovení maximálních úrovní, které by nahradily současné hodnoty dohodnuté pro vnitrounijní trh. Budou zahájeny diskuse o možných maximálních limitech, aktuálně jsou navrhované tyto hodnoty:  

Potravina

návrh ML (mg/kg)

Ovoce a zelenina vyjma

0,05

    - čeledi tykvovité, kapusty, listové zeleniny vyjma

0,1

         - špenátu, rukoly a bylin

0,5

Čaj (Camellia sinensis), sušený

0,75

Bylinné a ovocné nálevy, sušené

0,75

Potraviny pro kojence a malé děti - ready-to-eat

0,01

 

Perfluorooktansulfonová kyselina (PFOS) a perfluorooktanová kyselina (PFOA)

EFSA publikoval vědecké stanovisko k riziku přítomnosti PFOS a PFOA v potravinách na lidské zdraví. Obě tyto látky mají vliv mimo jiné na množství celkového cholesterolu v séru a na odezvu protilátek na vakcinaci. Komise požádala EFSA o poskytnutí dat z analýz, aby mohly být případně stanoveny maximální limity u některých potravin.

 

Další témata

Snížení maximálního limitu pro olovo v potravinách pro kojence a malé děti – je navrhováno vzhledem k výsledkům analýz z posledních let (maximální hodnoty jsou překročeny jen výjimečně).  

Obsah benzenu v mrkvové a třešňové šťávě – uvažuje se o doporučení na monitorování přítomnosti benzenu v zeleninových a ovocných šťávách s možností následného stanovení maximálního limitu.  

Stanovení akčních limitů pro DEET (diethyltoluamid) a icaridin – jedná se o biocidy, které jsou používány jako repelenty sběrači bylin, čaje apod. – z ošetřeného oblečení sběračů jsou pak kontaminovány těmito látkami sbírané suroviny. Maximální limity by nebyly stanoveny, nejedná se o riziko na lidské zdraví, ale akční limity jsou požadovány pro usnadnění obchodu se sbíranými surovinami. 
 

(aktualizováno 1. 8. 2018)

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2018