Bezpečnost potravin

České biopotraviny jedou do světa

Vydáno: 15. 2. 2005
Autor:

Biofach, mezinárodní veletrh biopotravin a bioproduktů, se bude konat v Norimberku od 24. do 27. února. Letos se na něm představí 1900 vystavovatelů z celého světa, mezi nimi ve společné národní expozici i čeští producenti. Předpokládá se, že světoznámý veletrh navštíví více než 30 000 návštěvníků.

Společnou národní výstavní expozici českého ekologického zemědělství a jeho produktů připravuje PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v rozsahu 80 m2. Část prostoru bude určena k vlastní samostatné prezentaci jednotlivých výrobců a zpracovatelů biopotravin, další částí bude tzv. sdružená expozice, která představí bioprodukty zejména menších producentů. Česká expozice, která bude rovněž sloužit k obecné propagaci a informování návštěvníků uvítá návštěvníky hale č. 5, stánek č. 328. Ve srovnání s uplynulými ročníky, na kterých se Česká republika prezentovala velmi skromně pouze tradiční expozicí svazu PRO-BIO na 6 m2, letos poprvé mohli čeští producenti a zemědělci využít nabídky ke své prezentaci na rozsáhlé společné národní expozici, jejímž cílem je podpora odbytu českých produktů ekologického zemědělství v zahraničí a navázání mezinárodních kontaktů po vstupu do EU. Dynamický růst trhu, zvýšená poptávka po biopotravinách, volání po kvalitě, orientace na podporu zdravého životního stylu a další faktory budou v následujícím období v popředí zájmu konzumentů, malo i velkoobchodů, výrobců a zpracovatelů. BioFach je zajímavou příležitostí nejen pro uzavírání kontraktů, ale také pro setkávání lidí zabývajících se ekologickým zemědělstvím, výrobou a prodejem biopotravin a samozřejmě spotřebitelů a přátel biopotravin. V České republice tvořila v roce 2004 ekologicky obhospodařovaná půda 6,16 % z celkového zemědělského půdního fondu, čímž předčila evropský průměr. Nicméně ekologické zemědělství je u nás převážně doménou horských a podhorských podniků hospodařících na trvalých travních porostech, zaměřených zejména na chov dobytka a údržbu krajiny. Zaostává zpracování a produkce finálních výrobků. Loni v naší republice hospodařilo 836 ekozemědělců a zemědělských podniků. Biopotraviny produkovalo 116 subjektů. Ekologičtí zemědělci a výrobci biopotravin v EU se řídí Nařízením Rady (EHS) č. 2092/91 a v každé zemi také národním zákonem, v České republice zákonem č. 242/2000 Sb. Nad dodržováním právních norem bdí KEZ o. p. s., česká inspekční a certifikační organizace, pověřená Ministerstvem zemědělství ČR. Biopotraviny a bioprodukty jsou označeny registrovanou známkou BIO.

Další informace: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, http://www.pro-bio.cz/, tel: 583 216 609 Veletrh BioFach, www.biofach.com

Ing. Markéta Doubravská