Bezpečnost potravin

Česká legislativa pro výrobce a prodejce masných výrobků

Vydáno: 19. 2. 2004
Autor:

Přehled platných vyhlášek pro potřeby podnikatelů v oboru.

Legislativa masa a masných výrobků je postavena především na dvou zákonech, k nimž existuje řada prováděcích vyhlášek:
1) veterinární zákon 166/1999 naposledy změněný zákonem 131/2003.
2) zákon č. 110/1997 o potravinách a tabákových výrobcích naposledy změněný zákonem 274/2003

Texty předpisů najdete v elektronické formě (pokud znáte pořadové číslo a rok vydání předpisu) na stránkách Ministerstva vnitra. (Příp. můžete vyjít ze stránek Ministerstva zemědělství, SZPI a jiných institucí). Zde můžete zjistit datum vydání a číslo částky, v níž příslušný předpis vyšel, a poté příslušné číslo Sbírky zákonů v tištěné formě zakoupit (prodejny SEVT) nebo vypůjčit v knihovnách (např. v naší knihovně v ÚZPI). Legislativě publikované v elektronické formě, bohužel, často chybějí přílohy, ty je nutno hledat v tištěné verzi.

Vyhlášky k veterinárnímu zákonu 166/1999 (některé nové vyhlášky nabývají účinnosti dnem přistoupení k EU)
Vyhláška 201/2003 – o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
Vyhláška 202/2003 – o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky
Vyhláška 295/2003 – o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání
Vyhláška 373/2003 – o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
Vyhláška 374/2003 – o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů
Vyhláška 375/2003 – kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
Vyhláška 378/2003, kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz
Vyhláška 379/2003 – o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

Vyhlášky k zákonu 110/1997 o potravinách
Vyhláška 324/1997 o označování naposledy novelizována vyhláškou 259/2003
Vyhláška 326/2001 pro maso, ryby a vejce naposledy novelizována vyhláškou 264/2003
Vyhláška 339/2001 – o metodách zkoušení a způsobu odběru vzorků
Vyhláška 294/1997 – o mikrobiologických požadavcích novelizovaná vyhláškou 91/1999
Vyhláška 347/2002 – o hygienických požadavcích na prodejny
Vyhláška 53/2002 – o chemických požadavcích… naposledy změněná vyhláškou 233/2002

V  příloze nabízíme příklady informací, které jsou publikovány
na našich (ÚZPI) webových stránkách
v rubrice Potravinářství – Potravinová legislativa nebo
v rubrice Informační fondy – Legislativa ČR
a na webových stránkách

PŘÍLOHA  [doc ; 69120 bytů]

Zpracovala Ing. Suková, ÚZPI, Praha 2, Slezská 7