Bezpečnost potravin

Celosvětově přípustné označení „jogurt mild“

Vydáno: 3. 6. 2003
Autor:

Nová norma CA pro kysané výrobky umožní používat při označování tepelně ošetřených jogurtových výrobků termíny odpovídající národním zvyklostem a označení „Jogurt mild“ stanovuje jako termín pro jogurt s alternativními kulturami.

Řadu let trvá spor mezi členskými státy EU o přípustnosti označení „Jogurt mild“ a „Jogurterzeugniss wärmebehandelt (tepelně ošetřený jogurtový výrobek)“, a sice při obchodování uvnitř EU i celosvětově. Proti sobě stojí především národní předpisy Francie a Německa. Ve Francii mohou být oba produkty zatím uváděny na trh jen s označením „dessert lacté“, zatímco v Německu jsou přípustná výše uvedená označení. Na úrovni EU nebylo možno dosáhnout dohody i proto, že i ostatní státy se rozdělily do dvou táborů. S Francií souhlasily Itálie, Belgie, Dánsko, Portugalsko a Řecko, s Německem zase Velká Británie, Nizozemí a Španělsko.
Nyní se našlo kompromisní řešení konfliktu. Výbor pro označování Codex Alimentarius (CA) schválil 28. 4. 2003 normu pro fermentované mléko a už se čeká jen na její zveřejnění (léto 2003). Norma CA obsahuje následující (vybraná) pravidla:
● „Jogurt mild“ (jogurt s alternativními kulturami) obsahuje kultury Streptococcus thermophilus a Lactobacillus – to je v souladu s německým ustanovením. Tato definice je však rozšířena ještě o jemný jogurt „bulgaricus“, který je v některých státech na trhu.
● Minimální obsah živých kultur je zpravidla 107, minimální obsah bílkovin 2,7 %, maximální obsah tuku u jogurtových výrobků 15 %, u ostatních fermentovaných výrobků 10 %.
● Požadavky stanovené pro kysané mléčné výrobky musí být splněny až do data minimální doby spotřeby.
● Směsné mléčné výrobky mohou obsahovat nejvýše méně než 50 % hmot. jiné potraviny, což je o 20 % více než podle pravidel stanovených v Německu (skup. XIV nařízení o mléčných výrobcích).
● Kysané mléčné výrobky mohou být rekonstituovány nebo rekombinovány, avšak za předpokladu odpovídajícího označení a pokud to národní právo připouští. (K tomuto účelu může být přidána voda.)
● Při označování kysaných výrobků může být uznán také termín „jogurt mild“, přičemž se bude přihlížet k jazykovým alternativám.
● Pro tepelně ošetřené kysané mléčné výrobky platí označení stanovená národním právem. V zemích, kde takové ustanovení neexistuje, se použije „tepelně ošetřený mléčný výrobek“. V Německu tedy je nadále možné používání označení „Jogurterzeugnis wärmebehandelt“ a v případě exportu odpovídající národní termín stanovený v příslušné zemi.
Dtsch. Milchwirtsch., 54, 2003, č. 10, s. 423