Bezpečnost potravin

Antioxidanty – přátelé nebo protivníci?

Vydáno: 6. 9. 2008
Autor:

Výsledky výzkumů upozorňují na skutečnost, že za určitých podmínek mohou antioxidanty vykazovat opačné prooxidační účinky.    

(idw) – Především v reklamě a v populárněvědeckých publikacích bývají antioxidanty jako je beta karoten (z mrkví) nebo lykopen (z rajčat) a vitamíny C a E jednostranně představovány jako prostředky poskytující ochranu lidskému organismu před vznikem rakoviny a příznaky stárnutí, zatímco působení volných radikálů tyto jejich pozitivní úlohu omezuje nebo dokonce eliminuje. Na volné radikály by se ale nemělo v žádném případě pohlížet jako na výhradně destruktivní elementy. Naopak: například metabolismus energie (dýchací řetězec) a obranyschopnost organismu vůči choroboplodným zárodkům a tělu cizím strukturám prostřednictvím neutrofilních granulocytů (bílé krvinky) jsou na tvorbu volných radikálů zcela odkázány.
 
Příjem antioxidantů by však mohl také vyvolat nežádoucí účinky na kůži a v organismu. Některé antioxidanty – jako je beta karotén nebo vitamín C – mohou za určitých podmínek vykazovat také prooxidační účinky, přičemž je nutné si v tomto ohledu položit zásadní otázku: Kdy není antioxidant žádným antioxidantem?
 
3. září 2008 byly zveřejněny v interdisciplinárním lékařském časopise “GMS German Medical Science” (v elektronické podobě) výsledky výzkumu pracovní skupiny vědecké lékařské odborné společnosti AWMF [1]. Ve vědeckém pojednání je obšírně popisována ambivalence antioxidantů se svými dvěma polohami: jednou žádoucí a druhou nežádoucí.
 
Bezesporu u mnoha lidí dochází díky nadprůměrné konzumaci ovoce a zeleniny ke snížení rizika vzniku rakoviny plic. Zcela nečekané byly proto výsledky dvou studií získané před přibližně deseti lety, ve kterých u probandů konzumujících vysoké dávky beta karotenu došlo ke zvýšení rizika výskytu rakoviny plic u kuřáků. Další výzkumy in vitro a in vivo byly interpretovány v tom smyslu, že beta karoten samotný působí jako antikarcinogen, avšak jeho oxidační produkt prokarcinogenně, možná na základě nestability molekul beta karotenu v prostředí bohatém na volné radikály – v plicích kuřáků. V rámci jedné rozsáhlé, multicentrické, dvojitě slepé klinické preventivní studie (kontrolované placebem) dostávalo 864 osob, kterým byly odstraněny polypy z tlustého střeva, denní dávku 25 mg beta karotenu nebo placeba v kombinaci s 1000 mg vitaminu C, 400 mg vitaminu E nebo placebem. Po čtyřech letech suplementace beta karotenem a vzniku střevních polypů byly učiněny následující závěry:
  • významné snížení rizika pro nekuřáky a abstinenty;
  • lehce zvýšené riziko u kuřáků nebo u konzumentů alkoholu;
  • zdvojnásobení rizika pro ty, kteří kouří a denně konzumují více než jeden alkoholický nápoj.
 
Další klinické studie ukázaly, že suplementace beta karotenem neměla žádný vliv na incidenci (procentický poměr výskytu nových případů) rakoviny kůže (ne melanom). Kdežto strava suplementovaná beta karotenem může vést k signifikantnímu zintenzivnění tvorby rakoviny podmíněné UV zářením. Fotoprotektivních (ochrana před slunečním zářením) účinků nebylo dosaženo.
 
Přívod průmyslově vyráběných antioxidantů do organismu (do kůže) lidí vyvolává další sporné otázky. V průběhu dlouhodobého pobytu na slunci mohou do kůže proniknout velká množství optického záření a modifikovat účinek antioxidantů. Již dávno je známo, že lidská kůže může produkovat vlivem působení UV-záření velká množství volných radikálů.
 
Světový fond výzkumu rakoviny prováděl největší výzkum mapující životní styl a výskyt rakoviny a vydal několik doporučení, která byla shrnuta do závěru, že žádné potravní doplňky nedokáží zabránit vzniku rakoviny, protože vzájemný vztah mezi riziky a prospěchem není možné spolehlivě a bezpečně předpovědět a mohou se vyskytnout nečekané a neobvyklé protichůdné účinky. Především by mělo dojít k nárůstu příjmu relevantních složek potravy ve výživě člověka. Hlavním mottem aktuálního prospektu Národního centra výzkumu rakoviny USA je: Laboratorní výzkumy a výzkumy na zvířatech prokázaly, že antioxidanty pomáhají zabránit škodám, které vznikají vlivem volných radikálů (v souvislosti s rakovinou). Ale aktuální klinické studie na lidech s tímto tvrzením nejsou ve shodě. Antioxidanty by měla dodávat zdravá strava s vysokým obsahem ovoce a zeleniny.                   
Pramen:
[1] Meffert H. Antioxidants – friend or foe?
GMS Ger Med Sci. 2008; 6:Doc09.
Celý text je k dispozici online  nebo jako PDF – dokument..
Kritisch hinterfragt: Antioxidantien – Freund oder Feind?
[cit. 2008-09-04], www.animal-health-online.de