Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted

Přidat článek Kontaminanty v potravinách - přehled hlavních témat diskutovaných v EK do kategorie

Aktuality > Aktuality
Monitoring cizorodých látek > Zdroje ICBP - Archiv> Zdroje ICBP - Archiv> Monitoring cizorodých látek

Kontaminanty v potravinách - přehled hlavních témat diskutovaných v EK

Vydáno: 16.2.2018
Tisk článku
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin
Přehled hlavních kontaminantů v potravinách, které jsou sledovány a diskutovány v EK, DG SANTE (Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin).

Uvedené hodnoty jsou pouze návrhy a jsou zde zveřejněny pro informaci o současném stavu projednávání, nejedná se o schválené maximální limity.

Pyrrolizidinové alkaloidy v medu, čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy

Pyrrolizidinové alkaloidy (PA) jsou přirozeně se vyskytující látky, u kterých byla zjištěna toxicita vůči teplokrevným živočichům (konkrétně genotoxicita a karcinogenita). Výskyt PA je vázán především na čeleď brutnákovitých a část hvězdnicovitých. Vzhledem k tomu, že jde o medonosné rostliny, může dojít k přenosu do medu. V bylinných čajích či doplňcích stravy je jejich eliminace zajištěna zákazem používat rizikové byliny pro jejich výrobu, přesto je některé bylinné směsi mohou obsahovat např. jako nežádoucí příměs.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil stanovisko týkající se vlivu přítomnosti PA v medu, čaji, bylinných nálevech a doplňcích stravy na zdraví lidí. Tento úřad dospěl k závěru, že existuje reálné riziko související s expozicí PA, zejména u spotřebitelů čaje a bylinných nálevů, kteří je konzumují ve velkém množství. Také konzumace doplňků stravy na bázi rostlin produkujících PA může vést k expozici způsobující akutní (krátkodobou) toxicitu. Na pracovních skupinách EK se nyní diskutují vhodná regulační opatření, včetně stanovení maximálních limitů pro různé kategorie potravin. Uvažované maximální limity (ML) jsou uvedeny v následující tabulce:   

Potravina

návrh ML (µg/kg)

Čaj a bylinné nálevy

500 (sušina)

Čaj pro kojence a malé děti

100 (sušina)

Doplňky stravy (včetně těch, které obsahují pyl)

1000 (výrobek)

Med - maloobchod

50 (výrobek)

Med - velkoobchod (pro další zpracování)

150 (výrobek)

 

Ergotové (námelové) alkaloidy

Námelové alkaloidy jsou toxické látky s halucinogenními účinky produkované houbou Claviceps purpurea, která kolonizuje obilná zrna (zejména žito, ale i pšenici) za vzniku makroskopicky viditelných námelových sklerocií. EFSA posuzoval expozici námelovým alkaloidům, ukázalo se, že u častých konzumentů může dojít u mladších věkových kategorií k občasnému mírnému překročení hodnoty akutní a chronické expozice.

EK proto zahájila diskusi o vhodných opatřeních pro řízení rizika, kdy jedním z návrhů je stanovení maximálních limitů pro různé výrobky na bázi obilovin. Maximální limit bude pro sumu 12 námelových alkaloidů (ergometrin, ergosin, ergokornin, ergotamin, ergokristin, ergokryptin a jejich příslušné -ininové formy). Předběžně navržené maximální hodnoty jsou následující:   

Potravina

návrh ML (µg/kg)

Mleté výrobky z ječmene, pšenice, ovsa

50

Mleté výrobky ze špaldy

75

Mleté výrobky z žita

500

Chléb (včetně malého běžného pečiva), pečivo, sušenky, obilné snacky, snídaňové cereálie, které neobsahují žito   

40

Chléb (včetně malého běžného pečiva), pečivo, sušenky, obilné snacky, snídaňové cereálie, které obsahují žito   

100

Obilné příkrmy pro kojence a malé děti

30

 

Ochratoxin A

Ochratoxin A je mykotoxin produkovaný za určitých okolností některými plísněmi – např. Aspergillus ochraceus, Aspergillus carbonarius nebo Penicillium verrucosum. Vyznačuje se imunotoxicitou, nefrotoxicitou, teratogenitou a je pravděpodobným karcinogenem pro člověka. V poslední době bylo hlášeno několik případů nálezů vysokých hladin ochratoxinu A v některých potravinách, u kterých není stanoven maximální limit pro tento kontaminant. EK tedy zahájila diskusi o stanovení těchto limitů v následujících potravinách:   

Potravina

návrh ML (µg/kg)

Sušené ovoce (vyjma sušených hroznů révy vinné)

8,0

Koření včetně sušeného koření

Capsicum spp. (sušené plody, celé nebo mleté, včetně chilli, mletého chilli, kayenského pepře a papriky)

Směs koření obsahující chilli, mleté chilli, cayenský pepř a papriku) 

15

20

 

15

Sušené byliny, čaje a bylinné nálevy

10

Semena slunečnice, semena dýně, jádra podzemnice olejné a výrobky, které je obsahují

5,0

Ořechy

5,0

Potraviny obsahující extrakt z lékořice uvedené na trh pro konečného spotřebitele

 

10

Kakaový (instantní) prášek prodávaný koncovému zákazníkovi nebo jako ingredience ve slazených instantních kakaových přípravcích prodávaná konečnému spotřebiteli

2

  

T2 a HT2 toxiny

T2 a HT2 toxiny se řadí mezi trichotheceny a jsou produkovány některými rody plísní rodu Fusarium sp. Jejich obsah v obilovinách a výrobcích z nich je předmětem monitorování, maximální limity však zatím nebyly stanoveny pro nedostatek dat. Zároveň bylo vydáno doporučení monitorovat T2 a HT2 toxiny v obilí a výrobcích z obilí s cílem nashromáždit potřebná data pro úřad EFSA. EFSA revidoval TDI (tolerovatelný denní přívod) pro T2 a HT2 toxiny – nový TDI byl stanoven na úrovni 0,02 µg/kg těl. hm. (snížení na pětinu), ARfD (akutní referenční dávka) 0,3 µg/kg těl. hm., včetně modifikovaných forem.

Dle odhadu dietární expozice T2 a HT2 toxin pravděpodobně představuje riziko pro lidské zdraví a tudíž bude potřeba podniknout další kroky a prodiskutovat, zda nestanovit ML pro T2 a HT2 toxin v potravinách.   
 

Deoxynivalenol

Deoxynivalenol (DON) je mykotoxin, který je produkován zejména plísněmi Fusarium, objevuje se hlavně v obilných zrnech.

EFSA hodnotil riziko na zdraví lidí i zvířat, které zahrnuje DON, 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON a DON-3-glukosid v potravinách a krmivech. EFSA stanovil skupinový TDI pro výše zmíněné látky na 1 µg/kg těl. hm. Skupinová ARfD byla odvozena na 8 µg/kg těl. hm. Odhady akutní expozice jsou pod těmito hodnotami, nezvyšují zdravotní riziko pro lidi. Odhadovaná průměrná chronická expozice byla však nad TDI pro skupinu kojenců a dětí, vysoké expozice se objevily i u dospívajících a dospělých, což vzbuzuje obavy s ohledem na lidské zdraví.   


Kyselina eruková

Kyselina eruková je přirozeně se vyskytující toxickou látkou v tukové složce některých olejnatých semen z čeledi brukvovitých (hořčice, řepka olejka). V současné době je její přítomnost regulována nařízením Komise (ES) č. 1881/2006, a to maximálním limitem pro rostlinné tuky a oleje a potraviny, do kterých byly tyto oleje a tuky přidány (50 g/kg) a dále pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu (10 g/kg). Navrhované ML jsou uvedeny v následující tabulce:    

Potravina

návrh ML (g/kg)

Rostlinné tuky a oleje s výjimkou

 

 hořčičného oleje a oleje z brutnáku

20,0 (*)

Hořčičný olej

300 (*)

Kojenecké a batolecí počáteční a pokračovací výživy

4,0 (*)

Hořčice

20-25 (v celé hmotnosti)

(*) maximální limit se vztahuje na množství kyseliny erukové, vypočtené z celkového množství mastných kyselin v potravině 

 

Citrinin

Citrinin patří mezi mykotoxiny a je produkován několika druhy hub rodu Penicillium, Aspergillus a Monascus. Jeho výskyt byl dokumentován v obilovinách a výrobcích z nich, fazolích, ovoci a zelenině, ovocných šťávách, bylinách a koření, olivách a sýrech. V současné době je jeho obsah regulován nařízením Komise (ES) č. 1881/2006 pouze v doplňcích stravy na bázi fermentované rýže, neboť fermentace je prováděna právě jedním z rodů hub rizikových z pohledu produkce citrininu (Monascus purpureus).

Po zveřejnění průzkumu EFSA týkajícího se citrininu v potravinách bylo doporučeno další snížení současného maximálního limitu (2000 μg/kg) v doplňcích stravy na bázi takto fementované rýže. Vzhledem k používání vhodných výrobních postupů může být maximální limit pro doplňky stravy snížen na 500 μg/kg.   


Akrylamid

Na konci listopadu bylo zveřejněno v úředním věstníku EU nařízení Komise (EU) 2017/2158, kterým se stanoví zmírňující opatření a porovnávací hodnoty pro snížení přítomnosti akrylamidu v potravinách, účinné bude od 11. 4. 2018.

Komise nyní pracuje na příručce s pokyny pro provozovatele potravinářských podniků, které se budou týkat uplatňování tohoto nařízení. Komise rovněž plánuje uskutečnit informační kampaně jak pro spotřebitele, tak pro potravinářský průmysl.

Očekává se, že v novém roce budou zahájeny diskuse o budoucím doporučení pro monitorování přítomnosti akrylamidu v potravinách, které nespadají do oblasti působnosti tohoto nařízení. Komise rovněž zahájí diskuse, aby zvážila, zda by bylo možné stanovit maximální limity pro akrylamid pro některé druhy potravin.

Porovnávací hodnoty stanovené nařízením Komise (EU) 2017/2158 nejsou maximálními limity!  


Furan

EFSA vydal zprávu, která hodnotí rizika pro lidské zdraví ve vztahu k přítomnosti furanu a methylfuranů v potravinách. Furan a příbuzné sloučeniny 2- a 3- methylfurany jsou chemické kontaminanty, které vznikají přirozeně při tepelném zpracování potravin. U většiny spotřebitelů s průměrným příjmem potravin obsahujících furan je pouze nízké zdravotní riziko, avšak u spotřebitelů s vysokou expozicí je až trojnásobně překročena hodnota odpovídající nízkému zdravotnímu riziku.

Furany vznikají z různých látek, které se přirozeně vyskytují v potravinách, např. z vitamínu C, sacharidů, aminokyselin, nenasycených mastných kyselin a karotenoidů. Podmínkami tepelného zpracování lze ovlivnit množství furanu, které při tepelném zpracování vzniká.

Komise nyní hodlá začít diskutovat o možných regulačních postupech při řešení furanů a methylfuranů, včetně stanovení, které potraviny by měly být přezkoumány s ohledem na to, že postupy, které vedou ke snížení furanů, jsou v současné době velmi omezené. Aktuálně je zjišťován výskyt významných množství furanu a methylfuranů v kávě, v hotových pokrmech ve skleničce a v potravinách pro malé děti.  
 


 


Perchlorát

EFSA přezkoumal nové údaje o dietární expozici perchlorátem (chloristanem), přítomnost perchlorátu v potravinách je stále považována za potenciální riziko pro zdraví. Komise zvažuje stanovení maximálních úrovní, které by nahradily současné hodnoty dohodnuté pro vnitrounijní trh. Budou zahájeny diskuse o možných maximálních limitech, aktuálně jsou navrhované tyto hodnoty: 
 

Potravina

návrh ML (mg/kg)

Ovoce a zelenina vyjma

0,05

    - čeledi tykvovité, kapusty, listové zeleniny vyjma

0,1

         - špenátu, rukoly, listů řepy a bylin pěstovaných ve skleníku/pod ochranným krytem

0,5

Sušené koření (vyjma sušených bylin a papriky), sušený chmel

0,05

Čaj (Camellia sinensis), sušený

0,75

Bylinné a ovocné nálevy, sušené

0,75

Potraviny pro kojence a malé děti - ready-to-eat

0,01

Ostatní potraviny

0,02

 

Doporučení monitoringu mořských řas

EK předložila návrh doporučení na monitoring kovů (arsenu, kadmia, olova a rtuti) a jódu v mořských řasách a halofytních rostlinách. V současné době jsou stanoveny ML pro arsen, kadmium a olovo pro různé potraviny, avšak nejsou stanoveny pro mořské řasy a halofytní rostliny. Dostupná data ukazují, že mořské řasy obsahují významné koncentrace těchto kovů. Vzhledem k tomu, že halofytní rostliny také rostou v moři (mořském prostředí), dá se odvodit, že budou obsahovat podobně vysoké koncentrace zmíněných kovů. Mořské řasy a halofytní rostliny významným způsobem přispívají ke spotřebitelským vzorcům některých spotřebitelů v EU. Proto je třeba posoudit, zda by příspěvek kadmia, olova a arsenu z mořských řas k celkové expozici těchto kovů vyžadoval stanovení ML pro tyto komodity. Je potřebné získat také data k posouzení dietární expozice.