Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted
Potraviny nového typu > Uvedení PNT na trh

Přesunout kategorii Uvedení PNT na trh do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Uvedení PNT na trh

 

Nový podkategorie Uvedení PNT na trh

 

Uvedení PNT na trh

Možnosti uvedení potravin nového typu na trh.

Potraviny nového typu (PNT) je možné uvést na trh pouze, pokud prošly procesem schvalování – tzv. autorizací.

Ročně je podáváno 7 – 10 žádostí, celkem již bylo podáno cca 190 žádostí o povolení uvést PNT na trh EU. Zatím stále ještě platné nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 o nových potravinách a nových složkách potravin vyžaduje, aby procesem autorizace před uvedením na trh prošly i potraviny, které jsou tradičně ve významné míře konzumovány ve třetích zemích, schválen tak byl např. „noni džus“ nebo „semena chia“, dále pak potraviny, k jejichž produkci byl vytvořen inovativní technologický postup, příkladem jsou mléčné výrobky obohacené rostlinnými fytosteroly/fytostanoly, které napomáhají redukci cholesterolu.

PNT nesmí:

 • být pro spotřebitele nebezpečná;
 • spotřebitele uvádět v omyl;
 • být odlišná od potraviny, k jejíž náhradě je určena, natolik, že by její spotřeba byla z hlediska výživy pro spotřebitele nevhodná.

 

Nařízení č. 258/97 se nevztahuje na:

 • přídatné látky, které jsou upraveny nařízením EP a R (ES) č. 1333/2008
 • aromatické látky používané v potravinách, které jsou upraveny nařízením EP a R (ES) č. 1334/2008;
 • extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin, které jsou upraveny směrnicí EP a R 2009/32/ES;
 • geneticky modifikované organismy a produkty z nich vyrobené, které jsou používány jako potraviny nebo složky potravin. Původně byly geneticky modifikované potraviny zahrnuty v působnosti nařízení EP a R (ES) č. 258/1997, byly však vyjmuty a jsou upraveny nařízením EP a R (ES) č. 1829/2003.

 

Autorizace PNT na trh EU

Žádost o uvedení PNT na trh EU žadatel podává kompetentnímu orgánu státu, v kterém má být potravina uvedena na trh poprvé, v ČR je to Ministerstvo zemědělství (MZe). Kopie žádosti se současně zasílá Evropské komisi (EK).

Požadavky, které musí žádost splňovat, jsou uvedeny v doporučení Komise č. 97/618/ES týkající se vědeckých aspektů a prezentace informací potřebných k podpoře žádostí o uvedení nových druhů potravin a nových složek potravin na trh.

Na základě žádosti předložené žadatelem MZe rozhodne:

 • zda je třeba další posouzení, případně posouzení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA);

nebo

 • zda povolí uvedení PNT na trh v případě, že není třeba provést další vědecké posouzení a že EK ani ostatní členské státy nevznesly důvodnou námitku.

V případě, že je třeba posouzení EK, konečné rozhodnutí je přijímáno Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, Sekce obecné potravinové právo.

 

Přijaté rozhodnutí EK pak stanoví:

 • podmínky použití PNT;
 • označení (název) PNT,
 • specifikaci PNT a další požadavky označování.

 

Notifikace PNT

Čl. 5 nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 umožňuje uvést PNT na trh zjednodušeným postupem – tzv. notifikací. Notifikaci lze použít v případě, kdy PNT byla kompetentním orgánem (v ČR tedy MZe) posouzena jako rovnocenná k existující potravině – klasické nebo jiné PNT, jejíž uvedení na trh bylo již povoleno. Podstatnou rovnocennost je třeba doložit, pokud jde o:

 • složení potraviny,
 • její výživovou hodnotu,
 • metabolismus,
 • zamýšlené použití,
 • přítomnost nežádoucích látek v ní obsažených.

 

Označování PNT

I na PNT se vztahují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům.

Rozhodnutí Komise, kterým jsou PNT autorizovány, může specifikovat další požadavky na označování (přesně definovaný název PNT, případně uvedení dalších podmínek pro použití).

Zdravotní a výživová tvrzení musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních.

 

PNT ve formě doplňku stravy

V případě, že je PNT nebo nová složka potraviny uváděna na trh ve formě doplňku stravy, je třeba před jejím prvním uvedením na trh zaslat MZe český text označení, včetně povinných informací, který bude uveden na obale výrobku. Tato informační povinnost je v souladu s ustanovením § 3d, odst. 1, písm. b) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Další podmínky pro uvedení doplňku stravy na trh ČR jsou uvedeny v odkazu Doplňky stravy.