Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Food-safety scientists wanted
Food-safety scientists wanted
Potraviny nového typu > Legislativa PNT

Přesunout kategorii Legislativa PNT do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Legislativa PNT

 

Nový podkategorie Legislativa PNT

 

Legislativa PNT

Legislativa týkající se potravin nového typu

Legislativa

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách bylo přijato již 25. listopadu 2015, účinné však bude až od 1. ledna 2018.  

Do 31. prosince 2017 je stále platné nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 o nových potravinách a nových složkách potravin.

Hlavní změny

Proces schvalování

Dle stávajícího nařízení EP a R č. 258/1997 žadatel podává žádost o povolení uvedení PNT na trh (o tzv. autorizaci) kompetentní autoritě státu, v kterém má být uveden na trh poprvé, kopii žádosti zasílá EK. Tato kompetentní autorita, v ČR je touto autoritou Ministerstvo zemědělství, Odbor bezpečnosti potravin, vypracuje zprávu o prvním posouzení, která je rozeslána ostatním členským státům k posouzení. Pokud některý členský stát vznese odůvodněnou námitku (týkající se především dopadu na zdraví člověka), je požádán o stanovisko Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).

Zamezení posuzování na více úrovních byl jedním z důvodů vytvoření novely nařízení o nových potravinách.

Dle nového nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 je žádost podávána přímo EK. Pokud je třeba, požádá EK o odborné posouzení EFSA. Pokud je hodnocení uspokojivé a potravina tak na základě předložených vědeckých důkazů nepředstavuje riziko pro lidské zdraví, EK po konzultaci s příslušnou kompetentní autoritou doplní tzv. „seznam Unie“.

Seznam Unie

Dle doposud platného nařízení EP a R č. 258/1997 je autorizace určená vždy jen subjektu, který o povolení požádal (subjekt je uveden i v prováděcím rozhodnutí Komise, kterým je PNT povolena k uvedení na trh). Další subjekty, které chtějí totožnou nebo obdobnou, již povolenou PNT uvádět na trh, musí prokázat podstatnou shodu této potraviny k PNT již chválené nebo ke „klasické“ potravině.  

Od 1. ledna 2018 bude zřízen tzv. „Seznam Unie“, který bude obsahovat všechny PNT nebo nové složky potraviny, které byly do té doby povoleny uvádět na trh (tzn. bylo vydáno prováděcí rozhodnutí Komise adresované vždy jednomu konkrétnímu žadateli nebo byla prokázána podstatná rovnocennost PNT k potravině klasické – viz možnosti uvedení PNT na trh). Seznam Unie bude obsahovat povolení „obecná“, která nebudou již adresována jen subjektu, který o povolení požádal. Povolenou PNT bude moci uvést na trh jakýkoliv jiný subjekt, musí však být splněna všechna kritéria (podmínky, za kterých smí být potravina používána, včetně nezbytných požadavků předcházejících možným nežádoucím účinkům u konkrétních skupin obyvatelstva, překročení maximálních limitů a předcházejících tak nežádoucím účinkům při překročení maximálních limitů, dále dodatečné zvláštní požadavky na označování, případně požadavky na monitorování), která jsou uvedena v povolení.

Pokud jsou vědecké údaje a vědecké důkazy, které jsou podkladem pro autorizaci PNT, předmětem průmyslového vlastnictví, umožňuje nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 ochranu těchto údajů. Tato skutečnost bude následně zohledněna, v Seznamu bude u povolené PNT uvedeno i jméno žadatele a datum, od kdy běží pětiletá lhůta ochrany údajů.

Tradiční potraviny ze třetích zemí

Nové nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283 zjednodušuje uvádění tzv. tradičních potravin ze třetích zemí na trh v EU, u kterých byla prokázána historie bezpečného používání jako potraviny ve třetí zemi. Tyto potraviny by měly být konzumovány nejméně v jedné třetí zemi po dobu minimálně 25 let jako součást obvyklé výživy podstatné části obyvatelstva. I toto bude však platné až od 1. ledna 2018.  

Jak podat žádost?

Do 1. ledna 2018 se podává žádost dle nařízení EP a R č. 258/1997. Požadavky, které musí žádost splňovat, jsou uvedeny v doporučení Komise č. 97/618/ES týkající se vědeckých aspektů a prezentace informací potřebných k podpoře žádostí o uvedení nových druhů potravin a nových složek potravin na trh.

Pokud schvalovací řízení žádosti podané podle nařízení EP a R č. 258/1997 nebude dokončeno před 1. lednem 2018, povolení bude pokračovat dle podmínek nařízení EP a R (EU) č. 2015/2283.